2015-06-16

WIOŚ Lublin - Struktura organizacyjna

Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest instytucją działającą w ramach zespolonej administracji rządowej Wojewody Lubelskiego. Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wykonuje w imieniu Wojewody zadania i kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska określone w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska i przepisach odrębnych oraz ogólnych kierunkach działania ustalonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie działa na podstawie:
  • ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 poz. 995),
  • ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 896),
  • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r, poz. 351 z późn. zm.),
  • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (Dz. U. z 2018 r. poz. 2531),
  • Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie nadanego Zarządzeniem Nr 202 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 czerwca 2010 r., wraz z późniejszymi zmianami,
  • Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie zatwierdzonego przez Wojewodę Lubelskiego w dniu 18 lutego 2019 r.


Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - mgr inż. Leszek Żelazny  wraz ze swoim Zastępcą - mgr inż Małgorzatą Skwarek  kieruje całością prac WIOŚ Lublin i trzech delegatur (Biała Podlaska, Chełm, Zamość)- tel. +48 (81) 718 62 01, fax +48 (81) 718 62 55, e-mail: dyrektor@wios.lublin.pl.

WIOŚ Lublin obejmuje bezpośrednim nadzorem 10 powiatów: rycki, puławski, lubartowski, łęczyński, świdnicki, lubelski, opolski, kraśnicki, janowski i grodzki Lublin. Obszar działania to 8 453 km2, liczba ludności 1 119 tys., 19 gmin miejskich, 63 gmin wiejskich.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest organem kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska na terenie woj. lubelskiego.

 

Poniżej wymieniono ważniejsze jednostki organizacyjne WIOŚ Lublin podlegające Wojewódzkiemu Inspektorowi:


Wydział Inspekcji WIOŚ Lublin - kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska oraz decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska. W przypadku uchybień WIOŚ zarządzeniami pokontrolnymi zobowiązuje do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, wymierza kary pieniężne za stwierdzone przekroczenia ładunków dopuszczalnych w ściekach odprowadzanych do wód oraz do ziemi, za przekroczenie ilości i rodzaju substancji dopuszczonych do wprowadzania do powietrza, za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nie wyznaczonym lub niezgodnie z wymaganiami. Wydaje decyzje o charakterze niepieniężnym w przedmiocie wstrzymania działalności powodującej naruszenie wymagań ochrony środowiska. Nakłada grzywny w drodze mandatu karnego i kieruje wystąpienia do prokuratury. Występuje do organów administracji rządowej i samorządowej z wnioskami o podjęcie stosownych działań w celu usunięcia występujących nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. Uczestniczy w działaniach podejmowanych w przypadku wystąpienia poważnej awarii.

Kierownik Wydziału Inspekcji - mgr Grzegorz Uliński
tel. +48 81 718 62 50,

sekretariat@wios.lublin.pl


Wydział Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności  WIOŚ Lublin - zajmuje się całością spraw finansowo-księgowych związanych z funkcjonowaniem WIOŚ.Wydziałem kieruje Główna Księgowa - mgr Wioletta Durys
tel. +48 81 718 62 38,

sekretariat@wios.lublin.pl


Wydział Administracyjno-Techniczny WIOŚ Lublin - zajmuje się całością spraw administracyjno-gospodarczych związanych z funkcjonowaniem inspektoratu.

Kierownik Wydziału AT - Bożena Tarłowska
tel +48 81 718 62 15,

sekretariat@wios.lublin.pl


Wydział Prawny WIOŚ Lublin - zajmuje się całością spraw właściwej organizacji i prawidłowego funkcjonowania oraz udzielania opinii i porad prawnych w zakresie stosowania prawa Wojewódzkiego Inspektoratu.

p.o. Kierownika Wydziału Prawnego - Małgorzata Okoń
tel +48 81 718 62 40,

sekretariat@wios.lublin.pl


Inspektor Ochrony Danych:  

zajmuje się całością spraw dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie.

Aneta Sapała- Bujała
tel +48 81 718 62 52

email-iod-wios-lublin


Koordynator do spraw dostępności:

Aneta Sapała-Bujała

tel +48 81 718 62 52

e-mail: sapala@wios.lublin(kropka)pl


Delegatura WIOŚ Lublin w Białej Podlaskiej - obejmuje zasięgiem swojego działania 5 powiatów: łukowski, radzyński, parczewski, bialsko-podlaski i grodzki Biała Podlaska. Obszar działania to 6 117 km, liczba ludności 390 tys., 7 gmin miejskich, 38 gmin wiejskich.

Delegatura w Białej Podlaskiej wykonuje zadania inspekcyjno-kontrolne i pomiarowo-badawcze oraz realizuje program monitoringu środowiska na terenie swojego działania (m.in. badania stanu czystości wód rzeki Bug i jej dopływów na granicy z Białorusią).

p.o. Kierownik Delegatury w Białej Podlaskiej - mgr Teresa Demidowicz
Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul.  Warszawska 14
tel. +48 83 342 11 70,

bialap


Delegatura WIOŚ Lublin w Chełmie - obejmuje zasięgiem swojego działania 4 powiaty: chełmski, włodawski, krasnostawski i grodzki Chełm. Obszar działania to 4 209 km2, liczba ludności 390 tys., 4 gminy miejskie, 30 gmin wiejskich.

Delegatura w Chełmie wykonuje zadania inspekcyjno-kontrolne i pomiarowo-badawcze oraz realizuje program monitoringu środowiska na terenie swojego działania (m.in. badania stanu czystości wód jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego).

p.o. Kierownika Delegatury w Chełmie - mgr inż. Andrzej Wereszczyński
Adres: 22-100 Chełm, pl.Niepodległości 1
tel. +48 82 56 31 415, 82 564 02 75

chelm


Delegatura WIOŚ Lublin w Zamościu - obejmuje zasięgiem swojego działania 5 powiatów: hrubieszowski, biłgorajski, tomaszowski, zamojski i grodzki Zamość. Obszar działania to 6 327 km2, liczba ludności 458 tys., 10 gmin miejskich, 41 gmin wiejskich.

Delegatura w Zamościu wykonuje zadania inspekcyjno-kontrolne i pomiarowo-badawcze oraz realizuje program monitoringu środowiska na terenie swojego działania (m.in. badania stanu czystości wód rzeki Bug i jej dopływów na granicy z Ukrainą).

p.o. Kierownika Delegatury w Zamościu - mgr Piotr Jonasz
Adres: 22-400 Zamość, ul. Hrubieszowska 69a
tel. +48 84 639 27 99,

zamosc

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się