2015-06-22

Prowadzone rejestry w WIOŚ Lublin

Wydział Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie prowadzi następujące rejestry:

  • prowadzonych kontroli,
  • decyzji o wymiarze, odroczeniu terminu płatności, zmniejszeniu i umorzeniu administracyjnych kar pieniężnych,
  • decyzji określających wymiar kary biegnącej,
  • poważnych awarii.

Rejestry  WIOŚ Lublin oraz we wszystkich Delegaturach WIOŚ Lublin, dla terenów objętych ich działalnością i są dostępne w godzinach 8.00 – 14.00.
 


Portal informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska, umożliwiający społeczeństwu dostęp do informacji o ustaleniach z przeprowadzonych kontroli oraz o podjętych działaniach pokontrolnych

Pozostałe rejestry


Dokumentacja przechowywana w archiwum zakładowym udostępniana jest na podstawie „Wniosku o udostępnienie/wypożyczenie dokumentacji z archiwum zakładowego WIOŚ Lublin”, po uzyskaniu zgody Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Dokumentacja jest udostępniana w pomieszczeniach archiwum zakładowego - pokój nr 211 (budynek Laboratorium), po wcześniejszym kontakcie telefonicznym - tel. (81) 718 62 49.

Informacja dla byłych pracowników Zaświadczenia, kopie i odpisy dokumentów z akt osobowych dla byłych pracowników wydawane są na podstawie pisemnego wniosku przez pracownika samodzielnego stanowiska pracy ds. kadr i szkolenia - pokój nr 15, tel. nr (81) 718 62 45.
Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS – Rp 7 wydawane są na podstawie pisemnego wniosku przez pracownika Wydziału Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych - pokój nr 26, tel. nr (81) 718 62 18.

Załączniki

  Wniosek_udostępnie..._archiwum.doc 27 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się