2015-06-22

Uzyskanie informacji dotyczących kontroli
Wnioski o udzielenie informacji wpływają do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska za pośrednictwem poczty, faxu, poczty elektronicznej.

Zgodnie z instrukcją kancelaryjną nadesłaną korespondencję, przegląda Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska lub Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, dekretując daną sprawę na określony Wydział.

Pracownicy Wydziału rejestrują fakt otrzymania korespondencji w teczce rzeczowej i przystępują do załatwienia sprawy. Wydział ma obowiązek rozpatrzenia wniosku w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania. Warunek ten reguluje kodeks postępowania administracyjnego. Dokumenty ujęte w publicznym dostępnym wykazie udostępnia się w dniu złożenia wniosku. Nie udostępnia się informacji, jeżeli mogłoby to naruszyć przepisy o ochronie informacji niejawnych lub danych jednostkowych w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej, a także informacji dotyczących spraw objętych postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, będących przedmiotem praw autorskich i patentowych, zastrzeżonych dokumentów dostarczonych przez osoby trzecie oraz dokumentów, których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie środowiska.
Podstawową regulacją prawną, zapewniającą każdemu obywatelowi możliwość uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej jest ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z 2014 r. poz. 782)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie udostępnia każdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w jego posiadaniu. Zasady udostępniania informacji zostały określone:

 • ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 686 z późn. zm.),
 • ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.),
 • ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.).

Udostępnieniu podlegają:

 • Decyzje o wymiarze, odroczeniu terminu płatności, zmniejszeniu i umorzeniu administracyjnych kar pieniężnych za naruszanie wymagań ochrony środowiska z zakresu powietrza, hałasu, odprowadzania ścieków, nadmiernego poboru wody
 • Decyzje określające wymiar kary biegnącej
 • Rejestry poważnych awarii
 • Inne informacje w postaci dokumentów, danych gromadzonych w szczególności w formie pisemnej, wizualnej i w bazach danych na innych nośnikach, dotyczące:
  • stanu środowiska i ich wzajemnego oddziaływania,
  • emisji oraz działań i środków wpływających lub mogących wpływać negatywnie na środowisko.


Informacje udostępnia się na pisemny wniosek zainteresowanego lub bez pisemnego wniosku w przypadku informacji, która nie wymaga wyszukiwania i może być przekazana w formie ustnej. Termin udostępnienia informacji określono nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku lub w ciągu dwóch miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy. Dokumenty, o których dane zamieszczone są w publicznie dostępnych wykazach, udostępnia się w dniu złożenia wniosku. Wnioski o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie nie podlegają opłacie skarbowej.

Za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie pobiera się opłatę obliczoną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U z 2010 r. Nr 215, poz. 1415).
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się