2015-06-22

Przyjmowanie spraw w WIOŚ Lublin

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie zapewnia wykonywanie przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska jego zadań w sposób zawodowy, rzetelny, bezstronny i politycznie neutralny. Inspektorat w swojej działalności kieruje się określoną polityką jakości.

W celu usprawnienia procesów usługowych, utworzono w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie Punkt Obsługi Klienta, którego pracownicy są odpowiedzialni za udzielanie informacji o zakresie działania WIOŚ.
Klient po wejściu do WIOŚ ma możliwość zapoznania się z informacjami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń, na której podano wykaz komórek organizacyjnych oraz dane dotyczące ich lokalizacji. Znaki kierunkowe wskazują wyraźnie na usytuowanie Punktu Obsługi Klienta w WIOŚ.

 

WIOŚ Lublin - Złożenie interwencji, skargi lub wniosku

Interwencje, skargi lub wnioski złożone w formie pisemnej rejestrowane są przez pracownika POK w rejestrze interwencji bądź w rejestrze skarg i wniosków, ponadto klient informowany jest o sposobie i terminie załatwienia sprawy.

Klient ma możliwość złożenia ustnie interwencji, skarg i wniosków do protokółu. Protokół sporządzany jest na obowiązującym druku, a następnie podpisywany przez klienta WIOŚ i sporządzającego protokół. Fakt złożenia interwencji, skarg lub wniosków ustnie rejestrowany jest w rejestrze interwencji lub w rejestrze skarg i wniosków. W POK przyjmowane są również telefoniczne interwencje, skargi lub wnioski, jednakże pracownik POK zwraca się z prośbą do osoby zgłaszającej daną sprawę o sporządzenie ich w formie pisemnej, przypadku odmowy złożenia stosownych dokumentów, pracownik sporządza protokół.

Szczegóły dotyczące zasad i trybu załatwiania interwencji, skarg lub wniosków:

Przyjmowanie i rozpatrywanie interwencji:

Interwencje wpływają do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska za pośrednictwem:

a) poczty na adres:  Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Obywatelska 13, 20-092 Lublin

b) poczty elektronicznej na adres: e-mail WIOŚ Lublin

c) telefonicznie: tel. 817186201

d) bądź osobiście do protokołu w siedzibie inspektoratu.

Zgodnie z k.p.a. oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, interwencje nie zawierajace imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpoznania.

Interwencje rozpatrywane są niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku interwencji nie będących w kompetencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, sprawa jest przekazywana do właściwego organu, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. O przekazaniu sprawy do właściwego organu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska powiadamia wnoszącego interwencję oddzielnym pismem.

Przyjmowanie i rozpatrywanie interwencji na piśmie:

Pisemne wnioski o interwencje (nadesłane pocztą, pocztą elektroniczną, faxem) podlegają zarejestrowaniu w dzienniku korespondencji w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska lub Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska ustala sposób załatwienia interwencji, a następnie dekretuje ją na Wydział Inspekcji.

Zadekretowany wniosek podlega zarejestrowaniu w rejestrze interwencji na dany rok. Jeśli rozpatrzenie interwencji leży w kompetencji WIOŚ, podejmowane są działania kontrolne.

Przyjmowanie i rozpatrywanie telefonicznych interwencji:

Telefoniczne interwencje przyjmowane są przez pracownika Punktu Obsługi Klienta, kierownika Wydziału Inspekcji bądź pracownika Wydziału.

W przypadku, gdy sprawa należy do właściwości WIOŚ pracownik wnioskuje o złożenie interwencji na piśmie.

Interwencja wniesiona telefonicznie podlega zaprotokółowaniu na obowiązującym druku protokołu przyjęcia interwencji, a następnie zarejestrowana jest w rejestrze interwencji na dany rok. Postępowanie i rozpatrywanie interwencji telefonicznych przebiega w sposób identyczny jak przy pisemnej interwencji.

Przyjmowanie i rozpatrywanie interwencji wnoszonych osobiście:

Interwencje klient może wnieść osobiście do WIOŚ, przyjęcie takich interwencji następuje w Punkcie Obsługi Klienta.

Interwencje te podlegają zaprotokołowaniu na obowiązującym druku i podpisaniu przez wnoszącego interwencję (protokół powinien zawierać: imię i nazwisko, adres osoby wnoszącej interwencję, wraz z krótkim opisem interwencji), a następnie zarejestrowaniu w rejestrze interwencji na dany rok.

Postępowanie i rozpatrywanie interwencji wniesionej osobiście przebiega w sposób identyczny jak przy interwencji pisemnej i telefonicznej.

 


Sposób rozpatrywania interwencji poprzez przeprowadzenie kontroli:

Przebieg kontroli:

  • Kontrolę przeprowadza co najmniej dwóch inspektorów.
  • W kontroli mogą uczestniczyć przedstawiciele innych jednostek.
  • W uzasadnionych przypadkach kontrola połączona jest z poborem prób lub wykonywaniem pomiarów udokumentowanych w protokóle, stanowiącym załącznik do zasadniczego protokółu .
  • Podczas kontroli przeprowadza się oględziny, w których może uczestniczyć skarżący ( wyłącznie za zgodą kontrolowanego podmiotu). W przypadku stwierdzenia istotnych naruszeń sporządzany jest protokół oględzin, który stanowi załącznik do protokółu. Dla dodatkowego udokumentowania może być wykorzystany sprzęt audiowizualny.
  • Z przeprowadzonej kontroli interwencyjnej sporządzany jest protokół,
  • Wyjaśnienia do protokółu przedstawicieli kontrolowanej jednostki przyjmowane są w formie pisemnych oświadczeń,
  • Protokół podpisuje uprawniony przedstawiciel kontrolowanego podmiotu oraz inspektorzy WIOŚ,
  • W przypadku odmowy podpisania protokółu przez kontrolowany podmiot, fakt ten odnotowywany jest w protokóle zasadniczym, z podaniem przyczyny odmowy, Za stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości, osobie odpowiedzialnej lub kierownikowi jednostki może być wymierzona kara grzywny w drodze mandatu.

Postępowanie kontrolne w przypadku wystąpienia poważnej awarii:

Szczegółowe zasady postępowania inspektorów WIOŚ oraz zasady ich współdziałania z innymi organami administracji publicznej, w takim przypadku, reguluje wymieniony na wstępie instrukcji odrębny dokument zatwierdzony przez GIOŚ .

Działania pokontrolne:

Pełną dokumentację dotyczącą załatwiania interwencji umieszcza się w teczce akt interwencji. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli, stwierdzono nieprawidłowości, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydaje:

  • zarządzenie pokontrolne kierowane do kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej niezwłocznie,
  • wystąpienie do organu administracji publicznej w razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska lub konieczności wydania decyzji administracyjnej przez ten organ.

W wyniku ustaleń kontroli, stosownie do stwierdzonych naruszeń wymagań ochrony środowiska, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na kontrolowany podmiot określone obowiązki w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisami szczególnymi.

WIOŚ udziela na piśmie osobie wnioskującej o interwencje odpowiedzi o sposobie załatwienia sprawy.


Poniżej udostępniono informację i formularz zgłoszenia wniosku o interwencję:

Prośba o interwencję – karta usługi

Załącznik nr 1: Wniosek o podjęcie interwencji – przykład

Załącznik nr 1: Wniosek o podjęcie interwencji

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się