2015-06-22

Polityka jakości w WIOŚ Lublin

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie zapewnia wykonywanie przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska jego zadań w sposób zawodowy, rzetelny, bezstronny i politycznie neutralny.

  • Uznaje się, że zasady zarządzania Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Lublinie, zwanym dalej Inspektoratem powinny być zgodne z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Do naczelnych zasad Inspektoratu należy znajomość prawa, zapewnienie jego przestrzegania w całej rozciągłości, właściwa interpretacja i zapewnienie dostępu do informacji o aktualnie obowiązujących przepisach.
  • Kierownictwo Inspektoratu zapewnia niezbędne środki i rozwiązania do takiego sposobu realizacji jego zadań, który zgodny jest z niniejszą Polityką Jakości. Kierownictwo osobiście angażuje się w doskonalenie organizacji Inspektoratu. Promuje stosowanie podejścia procesowego i opartego na ryzyku.
  • Wszyscy pracownicy Inspektoratu odpowiedzialni są w ramach posiadanych kompetencji i uprawnień do zapewnienia właściwej jakości pracy oraz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
  • Dla właściwej skuteczności i efektywności osiągania celów zarządza się zidentyfikowanymi w Inspektoracie procesami, tworząc z nich spójny system organizacyjny.
  • Wszyscy pracownicy biorą aktywny udział w doskonaleniu organizacji Inspektoratu.
  • Inspektorat przygotowuje decyzje i działania w oparciu o profesjonalne pozyskiwanie i interpretowane dane.
  • Przywiązuje się szczególną wagę do tworzenia partnerskich relacji ze wszystkimi podmiotami tworzącymi i realizującymi cele polityki rządu i władz samorządowych w województwie.

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
mgr inż. Leszek Żelazny
Lublin, dnia 29.12.2017 r.

 

Ceryfikat WIOŚ Lublin 2018

 

 

Załączniki

  WIOS Lublin_certyfikat_2018.jpg 97,6 KB (jpg) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się