Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony  
Rodzaj pracy
ochrona środowiska  
Stanowisko
inspektora ds. kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w Dziale Inspekcji  
E-mail
kadry@wios.lublin.pl  
Telefon
81 7186245  
Fax
81 7186255  
Data składania
2019-01-14  
Data wygaśnięcia
2019-01-15  
Tagi
inspekcja Biała Podlaska,  
Województwo
LUBELSKIE  
Powiat
Lublin  
Gmina
Lublin
Miasto
Lublin  
Ulica
ul. Obywatelska  
Numer budynku
13  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

Ogłoszenie o naborze nr 40322 z dnia 03 stycznia 2019 r.

Oferty do 14 stycznia 2019 r.

 

Wymiar etatu: 1/1

Stanowisko: 1 etat

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów na stanowisko: inspektora ds. kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w Dziale Inspekcji

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Delegatura w Białej Podlaskiej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Brzegowa 2, 21-500 Biała Podlaska

 

WARUNKI PRACY

 • praca w terenie,
 • wykonywanie pracy w systemie zmianowym,
 • zagrożenie korupcją,
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

 

Budynek Delegatury w Białej Podlaskiej posiada zabudowę parterową. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – progi. Brak podjazdu umożliwiającego wejście do inspektoratu, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, toalety niedostosowane do potrzeb, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym.

 

ZAKRES ZADAŃ:

 • prowadzenie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska,
 • przygotowywanie dokumentów pokontrolnych (zarządzenia pokontrolne, wystąpienia, decyzje administracyjne),
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie dotrzymania standardów emisyjnych określonych w pozwoleniach i zezwoleniach administracyjnych,
 • prowadzenie baz danych i rejestrów z zakresu przypisanego stanowiska oraz wprowadzanie informacji dotyczących kontroli do Informatycznego Systemu Kontroli (ISK),
 • sporządzanie sprawozdań z działalności kontrolnej dla potrzeb GIOŚ i innych organów,
 • uczestniczenie w spotkaniach w ramach współpracy z innymi organami,
 • przyjmowanie interwencji i wniosków oraz informowanie o obowiązujących przepisach prawa.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów w zakresie Inspekcji Ochrony Środowiska, ochrony środowiska,   w tym ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o odpadach, Prawo wodne,  o substancjach zubożających warstwę ozonową, o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz rozporządzeń wykonawczych dot. ochrony powietrza, gospodarki odpadami, ochrony wód,
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów dot. służby cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • znajomość organizacji i funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska lub pokrewnych nauk przyrodniczych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w służbach ochrony środowiska,
 • dobra obsługa komputera,
 • komunikatywność,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (do pobrania ze strony BIP WIOŚ),
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 14 stycznia 2019 r.

Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Obywatelska 13, 20-092 Lublin

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie. Siedzibą Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Obywatelska 13, 20-092 Lublin.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor ochrony Danych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie - tel. (81) 718 62 52, e-mail:  e_mail_iod
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.   

 

INNE INFORMACJE:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania wymienione w niniejszym ogłoszeniu. Przez doświadczenie zawodowe rozumie się okresy pozostawania  w stosunku pracy a także różnego rodzaju staże. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 

Proces naboru składa się z następujących etapów:

Etap I: analiza spełniania wymagań niezbędnych,

Etap II: test wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania Inspekcji Ochrony Środowiska, przepisów dotyczących służby cywilnej i pytań specjalistycznych wynikających z przypisanych zadań. Następnie dla osób które uzyskają minimum 60% punktów rozmowa kwalifikacyjna w ww. zakresie.

Etap III: rozmowa z Lubelskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.

O terminie etapu II zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Na stronie internetowej www.wios.lublin.pl (w zakładce Punkt Obsługi Klienta) umieszczono pomocniczy formularz Oświadczenie dla kandydatów na stanowiska służby cywilnej oraz  formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu naboru.  

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2300 zł/mies. (+ dodatek stażowy).

Dodatkowe informacje tel. (81) 718-62-45.       

Załączniki

  oswiadczenie_sluzba...ilna_2018.doc 25 KB (doc) szczegóły pobierz
  zgoda_przetwarzanie...ekrutacja.pdf 110,85 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się