2020-02-05

Sprzedaż samochodów

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie

w trybie przetargu publicznego

 

 

I.         Miejsce i termin i przetargu:

miejsce:     Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

                  ul. Obywatelska 13, 20-092 Lublin

termin:      21 lutego 2020 r. godz. 1010

 

II.      Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego

- Załącznik nr 1 do ogłoszenia

 

III.   Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego:

Składniki można oglądać w dni robocze od 6 do 20 lutego 2020 r. w godzinach od 700 do 1500 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

składnik

miejsce

osoba do kontaktu

Samochód ciężarowy

Seat Inca LU 50630

Delegatura WIOŚ w Chełmie

Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm

Krzysztof Sendłak

tel. 82 5631415

Samochód specjalny

Citroen Berlingo LU 11813

Delegatura WIOŚ w Zamościu

ul. Hrubieszowska 69a, 24-100 Zamość

Jerzy Bełz

tel. 84 6392799

 

 

IV.    Wysokość wadium oraz forma, termin jego wniesienia:

1.      Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej składnika rzeczowego majątku ruchomego.

Samochód ciężarowy Seat Inca

190,00 zł

Samochód specjalny Citroen Berlingo

  90,00 zł

 

2.      Wadium wpłaca się na rachunek bankowy nr 85 1010 1339 0039 7113 9120 0000.

3.      Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do 21.02.2020 r. do godz. 1000.

 

V.       Cena wywoławcza:

Samochód ciężarowy Seat Inca

1 900,00 zł

Samochód specjalny Citroen Berlingo

   900,00 zł

Sprzedaż samochodu w niniejszym przetargu nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza.

 

VI.    Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

1.    Oferta pisemna złożona w przetargu powinna zawierać:

1)      imię, nazwisko i miejsce zamieszkania (dla osób fizycznych) lub nazwę firmy i siedzibę oferenta, e-mail, nr telefonu (w celu usprawnienia kontaktu), NIP i REGON oraz numer KRS (o ile podmiot podlega wpisowi);

2)      oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

3)      oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego, będącego przedmiotem przetargu publicznego albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika;

4)      oświadczenie oferenta, że akceptuje warunki umowy sprzedaży.

2.    Wzór oferty stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

3.    Ofertę składa się w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą i adresem oferenta oraz opisanej „Oferta zakupu samochodu. Nie otwierać przed 21.02.2020 godz. 1010”.

 

VII.Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

1.        Oferty należy składać osobiście w siedzibie WIOŚ w Lublinie w Punkcie Obsługi Klienta – parter, lub pocztą albo kurierem na adres:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

ul. Obywatelska 13, 20-092 Lublin

2.        Nie dopuszcza się składania ofert pocztą elektroniczną i faksem.

3.        Termin składania ofert do 21.02.2020 r. do godz. 1000 – liczy się data wpływu.

4.        Oferent jest związany ofertą przez okres 10 dni.

 

VIII.  Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Lublinie przysługuje prawo zamknięcia przetargu, bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

 

IX.    Informacja o treści przepisów § 16, § 17 i § 19  Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 21.10.2019 w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa

1.        Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej składnika rzeczowego majątku ruchomego, będącego przedmiotem sprzedaży.

2        Wadium wnosi się w gotówce lub na wskazany rachunek bankowy.

3.      Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

4.      Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

5.      Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

6.      Oferta pisemna złożona w toku przetargu publicznego powinna zawierać:

1)      imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta;

2)      oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

3)      oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego przedmiotem przetargu publicznego albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika;

4)      inne dane wymagane przez organizatora przetargu publicznego, określone w ogłoszeniu o przetargu.

7.      Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu publicznym.

8.      Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

1)      została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

2)      nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w punkcie VI, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

9.      Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty.

 

X.       Planowany termin zawarcia umowy sprzedaży:           21 lutego 2020 r.

1.      Przed podpisaniem umowy osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej okazują dokument tożsamości potwierdzający dane z oferty.

2.      Jeżeli umowa będzie podpisywana przez pełnomocnika, należy okazać pełnomocnictwo oraz dokumenty potwierdzające, że zostało ono udzielone przez osobę uprawnioną.

3.      Wzór umowy sprzedaży stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 

XII.     Informacje dodatkowe:

1.      Sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego, wskazanych w Załączniku nr 1 do ogłoszenia, nie mogą nabyć:

1)      kierownik jednostki,

2)      główny księgowy jednostki,

3)      osoby odpowiedzialne za gospodarkę majątkową w jednostce,

4)      osoby biorące udział w podejmowaniu decyzji o zakwalifikowaniu tych składników do kategorii majątku zbędnego lub zużytego,

5)      osoby pozostające z osobami, o których mowa w pkt 1-4, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo w innym stosunku faktycznym mogącym budzić wątpliwości co do bezstronności lub bezinteresowności osób, o których mowa w pkt 1-4.

2.      Adres strony internetowej WIOŚ Lublin : www.wios.lublin.pl

3.      Godziny pracy WIOŚ: poniedziałek - piątek w godz.: 700 -1500 , tel.: 81 718 62 01.

4.      Dopuszcza się możliwość przekazywania informacji (za wyjątkiem ofert) drogą mailową i faksem.

Załączniki

  Ogłoszenie 05.02.2020.doc 70 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...łoszenia.doc 40 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik 2 do og... - Oferta.doc 32,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik 3 do og...a - Umowa.doc 47 KB (doc) szczegóły pobierz
  Klauzula informacyjna.docx 30,98 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się