2020-03-20

Ogłoszenie 3/2020

OGŁOSZENIE

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej informuje, że posiada do zbycia zbędne składniki majątku ruchomego zgodnie z wymienionymi w tabeli pozycjami.

Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem przedmiotów sprzedaży mogą zgłaszać pisemne oferty do dnia 31.03.2020r. na adres:
 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
Delegatura w Białej Podlaskiej

ul. Warszawska 14

21-500 Biała Podlaska

W przypadku zaoferowania takich samych cen przez kilku zainteresowanych, nabywcą będzie ten zainteresowany, który zaoferuje najwyższą cenę.

Cenę sprzedaży należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od wystawienia faktury VAT.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpływie ceny sprzedaży na rachunek WIOŚ.

Osoba upoważniona do kontaktów z zainteresowanymi:

Agnieszka Juźko, tel. 83 342 11 70

 

WYKAZ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO WIOŚ W LUBLINIE DELEGATURA W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY zawiera tabela nr 1.

Załączniki

  zal_1_ogloszenie_3_2020.pdf 68,95 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się