2021-03-22

Ograniczenie zadań WIOŚ w Lublinie

OGŁOSZENIE
o ograniczeniu w wykonywaniu zadań
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

Na podstawie § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512),w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli zawiadamiamy, że:

do odwołania

wprowadzono następujące zmiany w zasadach przyjmowania interesantów
w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie:

 

 1. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Ww. wymogu nie stosuje się do:

 • dziecka do ukończenia 13. roku życia;
 • osoby z orzeczeniem  o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem  o stopniu niepełnosprawności, osoby  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
 • osoby wymagającej pomocy tłumacza;
 • innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

 

 1. W przypadku przebywania na terenie WIOŚ w Lublinie interesanci są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

 

 1. W zakresie informacji na temat funkcjonowania WIOŚ w Lublinie oraz prowadzonych postępowań administracyjnych, w tym skorzystania z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym – interesanci powinni wcześniej kontaktować się telefonicznie  z Punktem Obsługi Klienta tel. 081-718 62 01 lub z wydziałem merytorycznym załatwiającym sprawę (numery telefonów na stronie internetowej WIOŚ w Lublinie).

 

 1. Apelujemy o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą pocztową na adres WIOŚ w Lublinie:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
ul. Obywatelska 13

20 – 092 Lublin

lub elektronicznie na adres

e-mail WIOŚ Lublin

 1. Zachęcamy także do korzystania z portalu epuap.gov.pl
  Aby potwierdzić profil zaufany nie trzeba udawać się do Inspektoratu. Potwierdzenia można dokonać  za pośrednictwem bankowości elektronicznej – na stronie www.pz.gov.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się