2018-05-24

Ochrona Danych Osobowych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje, że:

 1. Siedzibą Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie – administratora danych osobowych klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Obywatelska 13, 20-092 Lublin.
 1. W sprawie ochrony danych osobowych klienci Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych:
 • listownie: ul. Obywatelska 13, 20-092 Lublin
 • telefonicznie: 817186252
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: email-iod-wios-lublin (Uwaga ! – podane dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawie ochrony danych osobowych. Skargi i wnioski do WIOŚ proszę kierować na adres podany na stronie – Złożenie interwencji)    
 1. Celem przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie jest wykonywanie ustawowych zadań Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie na podstawie przepisów prawa RP.
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane oraz przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego.
 1. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli ma to uzasadnienie i nie jest sprzeczne z przepisami prawa.
 1. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub obowiązkowe, w zależności od sprawy, a zakres zbieranych danych określają obowiązujące przepisy prawa.
 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.


Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się