2015-06-16

Struktura własnościowa WIOŚ i majątek WIOŚ Lublin

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie jest jednostką budżetową,

dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia.

 

Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

jest własnością Skarbu Państwa.

 

Majątek WIOŚ - stan na dzień 31.XII.2018 r.:
 

Środki Trwałe
Wartość brutto zł
0. Grunty 467.675,15
1. Budynki i lokale 3.985.308,69
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 90.593,32
3. Kotły i maszyny energetyczne 0
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 817.075,52
5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 0
6. Urządzenia techniczne 738.324,70
7. Środki transportu 2.503.798,29
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 27.110.938,61
Wartości niematerialne prawne 922.614.10
Pozostałe środki trwałe 1.902.575,56
Wartość majątku 38.538.903,94
Obiekty WIOŚ Lublin:

Siedziba WIOŚ Lublin, ul. Obywatelska 13, Lublin - pow. użytkowa: 2278 m2 (w tym budynek administracyjno-laboratoryjny 2184 m2 + garaże 94 m2) ,   forma własności: trwały zarząd.

Delegatura Biała Podlaska, ul. Brzegowa 2, Biała Podlaska - pow. użytkowa - 776,10 m2  (w tym budynek administracyjno-laboratoryjny 717,30 m2 + garaże 58,80 m2) , forma własności: trwały zarząd.

Delegatura Chełm - ul. Jagielońska 64, Chełm: pow. 455,20 m2 , forma własności: trwały zarząd.

Delegatura Zamość, ul. Hrubieszowska 69a, Zamość, - pow. użytkowa 1235,57 m2  (w tym budynek administracyjno-laboratoryjny 1235,57 m2 + garaże 82,30 m2) , forma własności: trwały zarząd.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się