2015-06-22

Dane adresowe WIOŚ Lublin

Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

ul. Obywatelska 13, 20-092 Lublin

tel. +48 (81) 718 62 01, fax 718 62 55,

dyrektor

Serwis informacyjny: http://www.wios.lublin.pl/

 

Mapki dojazdu do WIOŚ

 

Godziny pracy Inspektoratu: od poniedziałku do piątku - od 7.00 do 15.00

 • Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
  przyjmuje interesantów w poniedziałki, środy i piątki w godz. 8.00-9.00
   

 • Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
  przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 13.00-15.30 i czwartki w godz. 13.00-15.00

 

Delegatury WIOŚ Lublin:

 • w Białej Podlaskiej– ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska
  tel. 83 3421170
  bialap

 • w Chełmie- ul. Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  tel. 82 5640275, 82 5631415
  chelm

 • w Zamościu- ul. Hrubieszowska 69a, 22-400 Zamość
  tel. 84 6392799
  zamosc


Zgłaszanie poważnych awarii zagrażających środowisku.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie współdziała z organami powołanymi do usuwania skutków poważnych awarii. Dla sprawnego powiadamiania organów właściwych do zapobiegania i likwidowania skutków poważnych awarii. WIOŚ Lublin opracował system powiadamiania i podejmowania działań alarmowych w sytuacji wystąpienia awarii na terenie województwa.
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska pojęcie poważnej awarii jest definiowane następująco: zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu, pracownicy Wydziałów Inspekcji prowadzą całodobowe dyżury telefoniczne pod niżej wymienionymi numerami:

Numery telefonów dyżurnych w godzinach pracy (7.00- 15.00):

WIOŚ Lublin 81 7186201, 81 7186212, fax 81 718-62-55.
WIOŚ Lublin-Delegatura w Białej Podlaskiej 48 83 342 11 70
WIOŚ Lublin-Delegatura w Chełmie 82 5631415, 82 564 02 75
WIOŚ Lublin-Delegatura w Zamościu 84 6392799

Numer telefonu dyżurnych poza godzinami pracy – 791 732 734

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się