2017-03-17

Ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu

Ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i PM2,5 w 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczenia dopuszczalnego 24 - godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2017 r. Obliczona, zgodnie z  wytycznymi opracowanymi przez GIOŚ,  liczba stężeń 24-godzinnych przekraczających wartość 50 μg/m3 za okres od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r. na stacji w Radzyniu Podlaskim przy
ul. Sitkowskiego
była wyższa od dozwolonej dla roku wynoszącej 35. Wskazuje to na występowanie ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych w bieżącym roku. Przekroczenia występowały w większości w sezonie grzewczym, co wskazuje na główną przyczynę jaką jest emisja ze spalania paliw na cele grzewcze i niekorzystne warunki meteorologiczne (brak wiatru, opadów, niska temperatura powietrza).

Szczegółowe dane dotyczące stwierdzonego ryzyka przekroczenia dopuszczalnego
24 - godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2017 r.
przedstawia poniższa tabela.

Nazwa stacji Kod krajowy stacji

Liczba przekroczeń stężeń 24h w okresie od 1.03.2016 r.

do 28.02.2017 r.

Obszar, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia [km2]

Szacunkowa liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia

[tys.]

Radzyń Podlaski ul. Sitkowskiego LbRadzyPodSit 44 19,3 16

 

Ponadto w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz w  strefie lubelskiej (kod:PL0602) występuje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 w 2017 r.
W okresie od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r. stężenie średnie wynosiło:

na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej 27,6 μg/m3,

na stacji w Chełmie przy ul. Jagiellońskiej – 25,7 μg/m3.

Analiza stężeń 1- godzinnych i 24-godzinnych dwutlenku siarki, 1-godzinnych dwutlenku azotu, a także  ośmiogodzinnych kroczących tlenku węgla w ww. okresie wykazała, że nie występuje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych dla tych zanieczyszczeń.

Analiza stężeń średnich rocznych dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10 i benzenu również nie wykazała ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych.

Analizę wyników pomiarów przeprowadzono w dniach 15-17 marca 2017 r.

Informacje dotyczące stężeń substancji w powietrzu, w tym pyłów PM10 i PM2,5, dostępne są na stronie internetowej WIOŚ na stronie internetowej WIOŚ w Lublinie  oraz na portalu GIOŚ .

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się