2017-04-24

Ryzyko przekroczeń zanieczyszczeń

Ryzyko przekroczenia poziomu docelowego benzo/a/pirenu oraz przekroczenie pyłu PM10 w powietrzu w 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601 oraz w strefie lubelskiej (kod:PL0602) w 2017 r. przekroczenia poziomu dcelowego benzo/a/pirenu.

Poziom docelowy określony rozporządzeniem MŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) wynosi1 ng/m3 z terminem osiągnięcia w 2013 r.

Obliczone, zgodnie z wytycznymi GIOŚ, średnie arytmetyczne za okres ostatnich 12 miesięcy tj. od 1.04.2016 r. do 31.03.2017 r. ze stacji monitoringowych woj. lubelskiego były wyższe od poziomu docelowego, ich wartości przedstawia poniższa tabela.

 

Lp.

Nazwa stacji

Kod krajowy stacji

Stężenie średnie arytmetyczne

 za okres

od 1.04.2016 r.

do 31.03.2017 r. (ng/m3)

Obszar, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia [km2]

Szacunkowa liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia

[tys.]

1.

Lublin

ul. Śliwińskiego

LbLubSliwins

2,2

147

340 727

2.

Biała Podlaska

ul. Orzechowa

LbBiaPodOrze

4,1

49,4

57

3.

Chełm

ul. Jagiellońska

LbChelJagiel

3,3

35,3

64

4.

Zamość

ul. Hrubieszowska

LbZamoHrubie

3,0

30,3

65

5.

Kraśnik

ul. Koszarowa

LbKrasKoszar

3,5

25,3

35

 

Jednocześnie informujemy o wystąpieniu w  strefie lubelskiej przekroczenia dopuszczalnego 24 - godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2017 r.  Na stacjach w Kraśniku (kod: LbKrasKoszar) i Radzyniu Podlaskim (LbRadPodSit) liczba stężeń przekraczających wartość 50 μg/m3 za okres od 1.01.2017 r. do 31.03.2017 r. wynosiła po 36 i była wyższa od dozwolonej dla roku wynoszącej 35.

Analiza stężeń 1- godzinnych i 24-godzinnych dwutlenku siarki, 1-godzinnych dwutlenku azotu w ww. okresie wykazała, że nie występuje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych dla tych zanieczyszczeń.

Analiza stężeń średnich rocznych ołowiu, arsenu, kadmu i niklu nie wykazała ryzyka przekroczenia poziomów docelowych.

Analizę wyników pomiarów przeprowadzono w dniach 15-17 i 24 kwietnia 2017 r.

Informacje dotyczące stężeń substancji w powietrzu, dostępne są na stronie internetowej WIOŚ w Lublinie: http://envir.wios.lublin.pl/?par=2 oraz na portalu GIOŚ: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current.

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się