DRUKUJ
2015-06-22

Status prawny

Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest instytucją działającą w ramach zespolonej administracji rządowej Wojewody Lubelskiego. Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wykonuje w imieniu Wojewody zadania i kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska określone w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska i przepisach odrębnych oraz ogólnych kierunkach działania ustalonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 686 ze zm.),
  • ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r, poz. 330 z późn. zm.),
  • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (Dz. U. Nr 129 poz. 747),
  • Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie nadanego Zarządzeniem Nr 202 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 czerwca 2010 r., wraz ze zmianą określoną w zarządzeniu 337 z dnia 30 sierpnia 2011, oraz zarządzeniu nr 389 z 31 lipca 2012 r. Statut WIOŚ Lublin.
  • Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie zatwierdzonego przez Wojewodę Lubelskiego w dniu 2 września 2011 r. Regulamin WIOŚ Lublin.